NAJNOVIJE
Top


Za prestupe, poput krađe, vređanja ili čak neispravne mere prilikom prodaje na pijaci (“jeksik na kantaru“), u Beogradu se svojevremeno, početkom 19. veka, odgovaralo krivično. A kazna za prestupnika bila je – korbač ili šiba!

Sa koliko će štapova osuđeni biti batinan, zavisilo je od težine krivičnog dela.

Mada u Srbiji u to vreme nije postojao krivični zakonik niti su osobe u beogradskom sudu imale bilo kakvih nužnih pravničkih znanja, ipak, gledalo se da presude budu, ma koliko to kontradiktorno zvučalo – pravične.

Tako su 1828. godine osuđena su dva bećara koji su “zimus u varoši ovdašnjoj šest kojekakvih kuća poharali. Zato je odluka bila da se rešenije šibe nad prestupnicima ispuni” Presuda je trebalo da se izvrši kod Batal džamije ili na nekom prometnom mestu u Savamali i to “u kakovi pazarni dan, kad je naroda poviše“.

Batal džamija

Za ovakvo kažnjavanje vladalo je veliko interesovanje kod Beograđana.

Tog dana okupljala se iz svih krajeva srpskog dela grada masa naroda da bi prisustvovala izvršenju kazne.

U svim prethodnim slučajevima bilo je zabeleženo da je, dok bi pljuštali štapovi po telu osuđenika, okupljena masa dobacivala uvredljive reči i savetovala ga da više ne pravi takve ispade zbog kojih ga sad ovako javno šibaju.

Međutim, šibanje ova dva pomenuta bećara, ipak, se nije održalo u gradu i nije bilo javno. Razlog je bio samo praktičan umesto milosrdan.

Srpske vlasti su se zabrinule da veliko okupljanje naroda koji je u tolikom broju došao da se naslađuje poniženjem osuđenika, kod Turaka u kalemegdanskom garnizonu ne izazove sumnju da se radi o kakvoj buni.

Knez Miloš

Кazna je zato izvršena u kneževom konaku, bez svedoka, uvreda i galame, samo uz jauke i krike osuđenih kako bi im veliki prut svakim udarcem nanosio jaku bol po ogoljenom “debelom mesu“.

Ipak, kako je vreme prolazilo, tako se i kazna batinanja (šibe) počela ublažavati.

Već 1842. godine, uviđajući da je šiba kao merilo kazne veoma okrutna i surova daje se mogućnost sudovima da kaznu šibanja po svom ličnom nahođenju i ne upotrebe.

U pismu od 19. marta 1842. godine preporučeno je svim sudovima pa i beogradskom: “da primiriteljni sudovi po njinom blagorazumiju, nad onima kojima bi inače kazne štapova dosudili, mogu namesto takove novčanu kaznu no najveću do 5 talira izreći, a da novci otud doodeći pripadnu obščinskoj kasi…

Međutim, i pored tog uputstva, kazna šibanja se i dalje često, i vrlo rado, primenjivala. Smatralo se da će takva kazna mnogo “popravnije” delovati na prestupnika nego globa, mada su mišljenja o tome bila podeljena.

Moralo je da prođe još dosta vremena da bi i oni najkonzervativniji uvideli da je vreme odavno pregazilo stare kazne običajnog prava. Pogotovu, što je Srbija već imala svoj krivični zakon.

Knez Mihailo

Tek 1861. čitavih devetnaest godina od prvog pokušaja da se ublaži pa i ukine šiba kao kazna, stalo se na stanovište, da je krajnje vreme da se ona izbaci iz sudskih termina.

Zbog toga je 11. maja 1861. godine razaslat cirkular svim ministarstvima, sudovima i okruzima u kome je pisalo: :”… Želeći ukinuti šibu kao kaznu protivnu duhu vremena i zatupljujući građanima čuvstvo čovečnosti, njegova svetlost (Knez Mihailo Obrenović), shodno predloženiju popečiteljstva pravosuđai soglasijem Soveta, blagovolili je previsoko rešiti da se kazna šibe ukine, a sudovi mesto ove, da osuđuju na robiju po razmeri postavljenoj u uredbi o zameni ove kazne“.

Javno šibanje i batinjanje će tako, zahvaljujući progresivnom vladaru Srbije zauvek nestati u istoriji, kao posebno surov i poniżavajuć način kazne. Ipak, neočekivano će se pojaviti u teškim godinama okupacije u Drugom svetskom ratu kada će mu rado pribegavati lokalne kabadahije pod oružjem, kao vid terora nad narodom i nametanja poslušnosti.

Šibanje na trgu u Kraljevu, 1942. godine

Od šibanja kao kazne bilo je i smrtnih slučajeva u to vreme, da su i muškarci i žene koji su bili tučeni na ovaj način, ubrzo umirali od povreda.